Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w zakładce POBIERZ

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są:

1)       zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

2)       złożyć formularz rekrutacyjny

do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć kserokopie świadectwa pracy lub zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające fakt utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 w przypadku osób z niepełnosprawnością do formularza rekrutacyjnego proszę dołączyć kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

       w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego do formularza rekrutacyjnego proszę dołączyć orzeczenie lekarskie 

3)       prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne odesłać pocztą tradycyjną na adres 

Centrum Szkoleniowe MASTERLANG

ul. Torfowa 3/1

30-384 Kraków

z dopiskiem: dokumenty rekrutacyjne „OUTPLACEMENT”

 

Biuro Projektu „OUTPLACEMENT - kompleksowy i skuteczny program wsparcia dla osób z terenu województwa łódzkiego”

ul. Krakowska 1

97-570 Przedbórz

© 2016 All Rights Reserved |.Centrum Szkoleniowe Masterlang ul. Torfowa 3/1 30-384 Kraków

Facebook