Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do Projektu spełnia łącznie następujące warunki:

 1.  uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 2.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3.  jest osobą, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 4. jest osobą przewidzianą do zwolnienia lub zagrożoną zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą:

W przypadku osoby ubiegającej się o wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej oprócz warunków wymienionych powyżej musi należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • jest osobą z niepełnosprawnością,
 •  jest osobą powyżej 50 roku życia (tj. osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin),
 •  jest kobietą,
 •  jest osobą o niskich kwalifikacjach,
 •  jest osobą poniżej 30 roku życia (tj. nie ukończyła 30 lat; do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin).

W przypadku osoby ubiegającej się o wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji uczestnikiem projektu nie może być osoba, która:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie przepisów odrębnych (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową);
 • jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej;
 • zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta;
 • jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Beneficjenta, partnera Beneficjenta lub wykonawcy w projekcie;
 • otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej;
 • posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub został przeciwko niej wystawiony tytuł wykonawczy dotyczący w/w należności;
 • został wobec niej orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U. z 2012 r., poz. 769)
 • korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub środków przyznawanych w ramach EFS i EFRR, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
© 2016 All Rights Reserved |.Centrum Szkoleniowe Masterlang ul. Torfowa 3/1 30-384 Kraków

Facebook