W ramach projektu przewidziano wsparcie w ramach:

  1.  „ścieżki dla pracownika” czyli dla osób niezainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej) obejmującej:
    szkolenie / kurs zawodowy zgodnym z potrzebami i predyspozycjami zawodowymi,
    stypendium szkoleniowe w związku z udziałem w szkoleniu/ kursie w wysokości nie przekraczającej kwoty 997,32 zł/ miesiąc,
    pomoc w znalezieniu pracy przez pośrednika pracy.
               Płatne staże zawodowe
  2. ścieżki dla przedsiębiorcy” czyli dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej obejmującej (zakończona rekrutacja):

wsparcie szkoleniowe z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej (64h szkoleń/1 grupa 8-osobowa),

wsparcie doradcze z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomoc w przygotowaniu biznesplanu (8h doradztwa/1 osoba),

wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (w wysokości nieprzekraczającej 6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia na 1 osobę, lecz nie więcej niż 24 000 zł).

wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodarczej – 10h/1 osobę).

© 2016 All Rights Reserved |.Centrum Szkoleniowe Masterlang ul. Torfowa 3/1 30-384 Kraków

Facebook